شرایط و قوانین استفاده از فروشگاه:تجهیزات رادیویی برای استفاده صنعتی و کاربری تجاری می‌باشد .

هرگونه سواستفاده از این رادیوها غیر مجاز می‌باشد و و مسولیت به عهده کاربر می‌باشد .